Đỗ Cận forum
Hãy đăng nhập để tận hưởng hết quyền lợi của member.Click "do not display again" để đóng cửa sổ

Thông tin tuyển sinh lớp 10 cho mấy mem lớp 9

Go down

Thông tin tuyển sinh lớp 10 cho mấy mem lớp 9

Bài gửi  Hà xu on Wed May 02, 2012 4:57 pm

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 832/SGD&ĐT-KTKĐCLGD.
V/v hướng dẫn TS lớp 6,10 Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2012

năm học 2012-2013

Kính gửi : - UBND các huyện (thành phố, thị xã);

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường THPT.

Để chuẩn bị tổ chức tốt các kì thi tuyển sinh năm học 2012-2013, Sở giáo dục và đào

tạo tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị một số vấn đề cụ thể sau:

1. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:
- Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT ban hành kèm theo quyết định số

12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/4/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Thông tư số

24/2008/TT-BGDĐT ngày 28/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế tuyển

sinh năm 2006;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo quyết

định số: 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú ban hành theo
quyết định số 49/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

2. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS :
- Thực hiện việc xét tuyển đối với tất cả các loại hình trường : công lập, dân lập . Số

học sinh không đủ điều kiện vào các loại hình trường phổ thông sẽ được khuyến khích học

theo chương trình Bổ túc trung học cơ sở.

- Việc phân địa bàn tuyển sinh do trưởng phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện

(TP,TX) ra quyết định. Lưu ý đến các trường hợp học sinh ở các vùng giáp ranh .

- Việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường DTNT sẽ có hướng dẫn riêng (Thực hiện

phương thức xét tuyển).

3. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT :

3.1 Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và ngoài công lập :
a) Hình thức : Thi tuyển kết hợp với xét tuyển .
b) Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển.

Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của

uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào
đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị

hạn chế quyền công dân;

1

----------------------- Page 2-----------------------

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS (Bản chứng thực, hoặc

bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục

cấp;

- Bản chính học bạ;

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ

quan có thẩm quyền cấp;

-Thẻ học sinh có dán ảnh do trường THCS cấp;

- 01 ảnh cỡ 3x4 (kiểu ảnh CMTND)

- Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Môn thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

- Môn thi, thời gian làm bài thi:

+ Học sinh thi viết hai môn: Toán, Ngữ văn

+ Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, Toán: 120 phút/môn thi.

- Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành, chủ yếu ở lớp 9.

- Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
+ Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi cho

theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;

+ Hệ số điểm bài thi: môn Toán, môn Ngữ văn tính hệ số 2;

d) Chính sách ưu tiên, khuyến khích

- Chính sách ưu tiên:

+ Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh

có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con những người được hưởng chính sách như

thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên;

+ Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con
Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh và con của

người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới

81%; người dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế-

xã hội khó khăn;
+ Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: người dân tộc thiểu số không sinh sống,

học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người học đang sinh sống, học tập

ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

- Chính sách khuyến khích :

+ Cộng 2 điểm cho người học đạt giải trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức; thi giữa các nước trong khu vực và thi quốc tế; đạt giải nhất trong kỳ thị học sinh giỏi

lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành

cấp tỉnh tổ chức;

2

----------------------- Page 3-----------------------

+ Cộng 1,5 điểm cho người học đạt giải nhì (huy chương bạc) trong các kỳ thi học

sinh giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với

các ngành cấp tỉnh tổ chức; hoặc được xếp loại giỏi ở kỳ thi nghề phổ thông do Sở Giáo dục

và Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Cộng 1 điểm cho người học đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi học sinh

giỏi lớp 9, thi văn nghệ, thể thao do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các

ngành cấp tỉnh tổ chức; hoặc được xếp loại khá ở kỳ thi nghề phổ thông do sở Giáo dục và

Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Cộng 0,5 điểm cho người được xếp loại trung bình ở kỳ thi nghề phổ thông do sở

Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú :
+ Học sinh đạt giải qua kỳ thi giải toán, thi Tiếng Anh qua mạng (IOE), thi giải toán

trên máy tính cầm tay được tính điểm khuyến khích (kể cả kỳ thi cấp tỉnh hoặc thi cấp khu

vực, quốc gia).

+ Vùng có điều kiện KT-XH khó khăn được thực hiện theo QĐ 30/2007/QĐ-TTg ngày

5/3/2007 của thủ tướng chính phủ

đ) Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập, điểm cộng thêm, điểm xét tuyển:
- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của người học ở THCS

được tính như sau:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5

điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3 điểm;

+ Trường hợp còn lại: 2,5 điểm.
Chú ý - Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích

( ở mục d ) tối đa không quá 6 điểm.

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng số điểm hai bài thi đã tính theo hệ số

(không có bài nào bị điểm 0); tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm
học ở THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó; điểm cộng thêm

cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

e) Việc phân địa bàn tuyển sinh:

- Phân theo cấp huyện (TP,TX) . Học sinh ở đơn vị huyện, thành, thị nào chỉ được nộp

đơn vào các trường THPT trên địa bàn đó (Kể cả các học sinh năm trước thi chưa đỗ).
- Đối với các huyện (Thành phố, thị xã) có nhiều trường THPT , việc phân địa bàn

tuyển sinh đến từng xã, phường do UBND cấp huyện, thành phố , thị xã qui định sau khi đã

3

----------------------- Page 4-----------------------

có sự tham mưu của các trường THPT trên địa bàn, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày

10/6/2012.

Chú ý: Các trường THPT Khánh Hoà, Dương Tự Minh, Bắc Sơn, Trại Cau, Ngô

Quyền, Chu Văn An, Gang Thép, Điềm thụy có thể nhận hồ sơ của học sinh ở các địa bàn

lân cận nếu các học sinh đó có nguyện vọng (sau khi nhận hồ sơ lập danh sách báo cáo Sở

GS&ĐT).Các trường ngoài công lập có thể nhận hồ sơ của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể :

- THPT Khánh Hoà, Dương Tự Minh có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Sơn

Cẩm, Cổ Lũng, Vô Tranh (Phú Lương), An Khánh, Hà Thượng, Cù Vân (Đại Từ).

- THPT Bắc Sơn có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Quân Chu (Đại Từ)

- THPT Gang thép, Chu Văn An, Trại Cau có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc

Tân Quang, Bá Xuyên (Sông Công), Đồng Liên, Bàn Đạt, Tân Khánh (Phú Bình)

- THPT Ngô Quyền có thể nhận hồ sơ của các học sinh thuộc Tân Thái (Đại Từ), Bình

Sơn, Bá Xuyên (Sông Công), Phúc Tân (Phổ Yên)

- Các trường THPT cần làm tốt công tác tuyên truyền về việc thực hiện phân ban

THPT năm học 2012-2013, thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh của trường mình để học

sinh và phụ huynh biết (Sở GD&ĐT sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị sau khi duyệt
xong KHPTGD).

- Các trường THPT không được nhận đơn của các học sinh khác địa bàn (đặc biệt là

các học sinh ngoài tỉnh) khi chưa được sự đồng ý của Sở GD&ĐT.

- Mỗi học sinh chỉ được nộp hồ sơ thi tuyển theo quy định của Sở GD&ĐT vào một

trường THPT sau khi đã cân nhắc kĩ.

g) Thời gian thi: Ngày 28 tháng 6 năm 2012

h) Lịch làm việc: ( Làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

- Chậm nhất ngày 9/6/2011 Sở GD&ĐT sẽ gửi phần mềm thi TS về các đơn vị qua

hộp thư điện tử
- Từ 5/6 đến 10/6/2012: Các trường bán hồ sơ dự thi ( do Sở GD&ĐT phát hành)

- Từ 10/6 đến 14/6/2012: Các trường nhận đơn dự thi của học sinh và nhập dữ liệu vào

máy tính.

- Ngày 15/6/2012:
+ Hạn cuối cùng các trường báo cáo danh sách học sinh đăng ký dự thi tại

trường.(Danh sách có xác nhận của hiệu trưởng kèm đĩa dữ liệu tuyển sinh), số phòng thi, số

địa điểm thi và Danh sách giáo viên coi thi, chấm thi, dự kiến lãnh đạo các hội đồng thi về

phòng KT&KĐCLGD

Lưu ý :
- Danh sách giáo viên coi thi nhập vào phần mềm PCCT sẽ gửi cho các đơn vị.

- Ngày 22/6/2012 Các trường nhận bảng ghi tên dự thi, danh sách niêm yết phòng thi,

Quyết định coi thi, chấm thi tại phòng KT&KĐCLGD sau khi nhận bảng ghi tên dự thi của

4

----------------------- Page 5-----------------------

học sinh dự tuyển vào trường mình Hiệu trưởng cần tổ chức cho bộ phận hồ sơ tiếp tục kiểm

tra đối chiếu để phát hiện các sai sót đặc biệt là các thông tin họ, tên, ngày, tháng năm sinh,

điểm THCS, điểm ưu tiên, khuyến khích….Khi thông báo SBD tiếp tục yêu cầu học sinh

kiểm tra, nếu có sai sót cần lập tờ trình và về sửa tại Sở GD&ĐT.

- Ngày 26/6/2012(7h đến 11h) chủ tịch hội đồng coi thi nhận đề thi tại địa điểm in sao

đề thi (Có công an đi cùng).

+ 14h ngày 26/6/2012: Họp lãnh đạo hội đồng coi thi.

- Ngày 27/6/2012( 8h ): các hội đồng coi thi họp phiên toàn thể (Kiểm tra HS,CSVC..).

- Ngày 28/6/2012: Thi tuyển theo lịch.

- Từ 3/7 đến 7/7/2012: Chấm thi.

- Ngày 8/7/2012: Trả kết quả, công bố điểm thi.

- Ngày 9 /7 2012: Các trường lên phương án tuyển sinh.

- Ngày 11/7/2012: Duyệt tuyển sinh tại Sở GD&ĐT.

- Sau khi duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT, các trường công bố ngay, công khai điểm

chuẩn vào trường mình, công bố danh sách trúng tuyển và trả hồ sơ dự tuyển cùng phiếu

báo điểm cho các học sinh không trúng tuyển có nguyện vọng nộp đơn học trường khác trên

cùng địa bàn huyện (TP, TX) .
i) Phúc khảo

- Điều kiện phúc khảo: Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi

- Hạn cuối nhận đơn tại các trường: Ngày 18/7/2012(Mẫu đơn được gửi kèm công văn

này).

- Lệ phí phúc khảo: 10.000đ/ bài.

- Các trường nộp đơn về sở GD&ĐT ngày 19/7/2012 (phòng KT&KĐCLGD).

k) Đề nghị các Phòng giáo dục và đào tạo giới thiệu các giáo viên THCS có sức khoẻ,

phẩm chất đạo đức tốt tham gia coi thi tuyển sinh THPT.

- Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên: 100 giáo viên
- Phòng GD&ĐT TX Sông Công: 20 giáo viên

- Các phòng GD&ĐT khác: 50 giáo viên

Lưu ý:

Danh sách giáo viên coi thi nhập vào mềm PCCT sẽ gửi cho các đơn vị.

3.2. Tuyển sinh vào THPT Chuyên
a) Điều kiện dự tuyển

Học sinh được tham gia dự thi khi có đủ các điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Thái Nguyên;

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Học sinh đạt kết quả sơ tuyển là những học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ, đảm bảo các điều

kiện như trên.

5

----------------------- Page 6-----------------------

b) Môn thi và đề thi:

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán,

Ngữ văn hoặc một trong các Ngoại ngữ thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không

chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn;

- Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ có thêm phần

trắc nghiệm.

- Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:

+ Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết

quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

+ Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi

môn chuyên tính hệ số 2.

- Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Ngoại ngữ

90 phút.

+ Các bài thi chuyên: thời gian làm bài là 150 phút.

c) Cách xét tuyển

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không
chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia thi đủ các bài thi

quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn

hơn 2. (Học sinh vi phạm quy chế thi trong kỳ thi vào trường Chuyên cũng không thuộc đối

tượng xét tuyển của các trường THPT thuộc nguyện vọng 2).

- Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống

thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối

cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự
ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có

điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các

môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Điểm sơ tuyển được tính như sau:
- Đạt giải HSG, thi tài năng từ cấp tỉnh trở lên trở lên: Giải nhất 3 điểm; Giải nhì 2

điểm; Giải ba 1 điểm.

- Xếp loại học lực từng năm cấp THCS: Loại giỏi 2 điểm; Loại khá 1 điểm.

- Xếp loại tốt nghiệp THCS: Loại giỏi 2 điểm; Loại khá 1 điểm.

Điểm sơ tuyển là tổng các loại điểm nói trên, điểm sơ tuyển chỉ dùng trong trường hợp
có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, có điểm môn thi chuyên bằng nhau ở chỉ

tiêu tuyển sinh cuối cùng.

d) Chính sách ưu tiên

6

----------------------- Page 7-----------------------

- Không thực hiện việc cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong kỳ thi vào trường

THPT Chuyên.

đ) Ngày thi: 28, 29 và 30/6 năm 2012.

e) Các môn chuyên: Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng

Trung Quốc, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.

g) Hình thức thi:

- Học sinh sẽ thi hai môn điều kiện Ngữ Văn và Toán (mỗi môn thời gian thi 120

phút) theo đề chung với các trường khác vào ngày 28/6/2012 tại Hội đồng thi THPT

Chuyên. Môn điều kiện thứ ba là môn Tiếng Anh (thời gian thi 90 phút) thi vào sáng ngày

29 tháng 6 năm 2012 tại Hội đồng thi THPT Chuyên

- Một học sinh có thể đăng ký thi hai môn chuyên theo lịch (Nguyện vọng 1 thi buổi

sáng):

+ Sáng 30/6/2012: thi Chuyên Văn (150 phút), Chuyên Toán (150 phút), Chuyên

Tiếng Anh(150 phút)

+ Chiều 30/6/2012: Thi Chuyên Lịch sử (150 phút), Chuyên Địa lý (150 phút),

Chuyên Tiếng Nga (150 phút), Chuyên Tiếng Pháp (150 phút), Chuyên Tiếng Trung Quốc

(150 phút), Chuyên Vật lý (150 phút), Chuyên Hoá học(150 phút), Chuyên Sinh học (150
phút), Chuyên Tin học(150 phút).

- Thí sinh thi vào Chuyên Tin sẽ thi môn Chuyên là Toán, thí sinh thi vào Chuyên

Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc sẽ thi môn chuyên là Tiếng Anh

- Nếu không trúng tuyển vào THPT Chuyên, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi

hai môn điều kiện Ngữ Văn, Toán để tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác trên địa

bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các

trường đó (Nếu không vi phạm quy chế thi).

- Sau khi có kết quả thi, trường THPT Chuyên cần xét tuyển ngay và gửi DS học sinh

không trúng tuyển cùng hồ sơ về trường HS đăng ký nguyện vọng 2 (thời hạn gửi trước
ngày 10/7/2012).

h) Trường THPT Chuyên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thông tin về

tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm học 2012-2013 cho giáo viên, học sinh và nhân dân

biết.
i) Các trường THPT có học sinh đăng ký dự thi vào trường Chuyên có trách nhiệm

thu nhận hồ sơ của những học sinh đủ điều kiện, nhập dữ liệu, kiểm tra dữ liệu. Nộp hồ sơ

cho trường Chuyên vào sáng ngày 16/6/2012 tại Sở GD&ĐT

- Trường THPT Chuyên, hội đồng thi Chuyên có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ dữ

liệu và chịu trách nhiệm nếu có sai sót
- Lệ phí tuyển sinh vào trường Chuyên: Thi 1 môn chuyên 40.000đ/thí sinh, 2 môn

chuyên 50.000 đ/thí sinh.

7

----------------------- Page 8-----------------------

- Thí sinh thi vào trường THPT Chuyên xem số báo danh và nghe phổ biến nội quy thi

vào 8h ngày 23 tháng 6 năm 2012 tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

k) Phúc khảo: Thực hiện như đối với phúc khảo của các trường Đại trà

3.3. Tuyển sinh vào trường Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên:
a) Tổ chức thi tuyển như các trường THPT khác.

b) Chỉ tiêu 120 (dự kiến), trong đó 60 chỉ tiêu lấy điểm từ cao xuống thấp, 60 chỉ tiêu
còn lại dù kiÕn chØ tiªu ph©n bæ cho c¸c huyÖn
HuyÖn Vâ nhai 13 HuyÖn §¹i tõ 13
HuyÖn §Þnh hãa 20 HuyÖn Phó lương 04
HuyÖn §ång hû 03 C¸c huyÖn cßn l¹i 07
Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT sẽ xét tuyển học sinh của các huyện cũng theo

nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp
- Tuyển số học sinh là ngươi dân tộc Kinh không quá 5% tổng chỉ tiêu (không quá 6 HS)

c) Đối tượng dự thi :

- Các học sinh (diện chính thức) đang học lớp 9 tại trường DTNT Nguyễn Bỉnh

Khiêm và hệ nội trú trường THPT Bình Yên.

- Học sinh lớp 9 đang sinh sống và học tập tại các xã (xóm, bản ) đặc biệt khó khăn
(Danh sách các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn đính kèm công văn này). Chú ý cả hai đối

tượng trên đều yêu cầu gia đình phải chưa có anh (chị ) hoặc em đang học tại các trường

PTDTNT.

d) Hồ sơ:

- Học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng trong đó nguyện vọng 1 là trường PTDTNT
nguyện vọng 2 là một trường THPT trên địa bàn.

- Học sinh nộp hồ sơ và dự thi tại trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 2 Các

trường có học sinh dự tuyển vào trường DTNT có trách nhiệm nhận hồ sơ, kiểm tra đảm bảo

đúng, đủ và nộp cho trường DTNT vào sáng ngày 16/6/2012 tại Sở GD&ĐT (Không phải

nhâp Dữ liệu vào phần mềm) .Trường PTDTNT có trách nhiệm nhận lại hồ sơ và lập bảng

ghi tên dự thi, danh sách niêm yết cho học sinh dự thi vào trường mình gửi lại cho các

trường nơi HS đăng ký nguyện vọng 2 vào ngày 22/6/2012.

- Ngoài hồ sơ như các học sinh dự thi THPT khác, các học sinh dự thi trường
PTDTNT cần nộp thêm:

+ Giấy xác nhận hộ khẩu (do UBND xã cấp) kèm theo bản photocopy sổ hộ khẩu gia

đình.

+ 01 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận thư.

đ) Nếu không trúng tuyển vào PT DTNT, các học sinh sẽ được sử dụng kết quả thi để
tham gia xét tuyển vào các trường THPT khác trên địa bàn tuyển sinh (huyện, thành phố, thị

xã) bình đẳng như các học sinh thi trực tiếp vào các trường đó.

8

----------------------- Page 9-----------------------

- Sau khi có kết quả thi, trường PTDTNT cần xét tuyển ngay và gửi DS học sinh

không trúng tuyển cùng hồ sơ về trường HS đăng ký nguyện vọng 2 (thời hạn gửi trước

ngày 10/7/2012).

e) Các trường THPT, các phòng GD&ĐT, trường PT DTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm và

Trường PTDTNT tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các thông tin về tuyển sinh lớp

10 PT DTNT năm học 2012-2013 cho giáo viên, học sinh và nhân dân biết.

4. CÔNG TÁC COI THI
- Các hội đồng coi thi thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thi, CSVC, và xác nhận điều kiện

dự thi của thí sinh.

- Các trường THPT chủ động báo cáo với UBND Huyện, thành phố, thị xã ;liên hệ với

lực lượng công an, quân đội… để phối hợp bảo vệ, phục vụ kỳ thi.

- Bố trí giám thị biên: đảm bảo ít nhất 2 phòng thi có một giám thị biên.

- Các đơn vị tuyệt đối không được thay thế người coi thi, chấm thi khi chưa có sự

đồng ý của sở GD&ĐT.

- Xếp bài thi: bài thi xếp thành một tập (Số báo danh lớn ở trong, số báo danh nhỏ ở

ngoài).

- Đối với các trường có tổ chức thi cho học sinh đăng ký tuyển vào PTDTNT:
+ Xếp phòng thi của học sinh thi vào nội trú riêng và không quá 25 HS/phòng

+ Thu bài riêng

- Công tác tổ chức coi thi, chấm thi tuyển sinh thực hiện theo các quy định tương ứng

của Quy chế thi tốt nghiệp THPT trong đó cần chú ý:

+ Các nhà trường, các hội đồng coi thi cần tổ chức tốt việc cho học sinh học tập quy

chế thi, nội quy và các vật dụng được phép mang vào phòng thi, thông báo thời gian địa

điểm cũng như các quy định khác của kỳ thi.

+ Quy trình coi thi, các biểu mẫu trong kỳ thi tuyển sinh thực hiện như quy trình đối

với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Thí sinh đến muộn sau 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

+ Phòng thi cuối cùng có thể xếp tối đa 28 học sinh.

- Nội dung báo cáo nhanh sau kỳ thi:

+ Số học sinh đăng ký dự thi
+ Số học sinh bỏ thi

+ Số bài thi theo từng môn thi.

+ Tình hình đặc biệt (vi phạm quy chế thi).

- Các loại giấy chứng nhận ƯT,KK (xếp theo phòng thi) nộp cùng bài thi và các loại

biên bản.
-.Việc chỉnh sửa dữ liệu:

9

----------------------- Page 10-----------------------

+ Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ của hội đồng coi thi, các trường lập danh sách các

học sinh phải chỉnh sửa dữ liệu (SBD, Họ và tên, ngày tháng năm sinh, điểm THCS, Điểm

ƯT,KK...) có xác nhận của chủ tịch HĐCT gửi về hội đồng chấm thi.

5. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của

từng trường THPT.

2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng:

a) Thành phần hội đồng gồm : chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, phó chủ

tịch là phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Thành viên hội đồng tuyển sinh được lựa

chọn trong số cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh

thần trách nhiệm cao;

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;

- Tiếp nhận kết quả điểm các bài thi của người dự tuyển từ sở giáo dục và đào tạo để

thực hiện xét tuyển. Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm

cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Lập biên bản xét tuyển và danh sách người học được tuyển; biên bản xét tuyển phải
có đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên, danh sách người học được tuyển phải có họ tên,

chữ ký của chủ tịch hội đồng;

- Báo cáo với sở giáo dục và đào tạo hồ sơ tuyển sinh gồm: biên bản xét tuyển và danh

sách người học được đề nghị tuyển theo lịch quy định;

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng;

- Các trường lập danh sách hội đồng tuyển sinh của đơn vị mình và nộp về sở GD&ĐT

vào ngày 15/6/2012 (Bản có dấu và gửi qua email), nhận Quyết định hội đồng tuyển sinh

vào ngày 22/6/2012.

6. KINH PHÍ
- Kinh phí cho kỳ thi áp dụng theo chế độ tài chính hiện hành (công văn số

706/SGD&ĐT- KHTC ngày 27/5/2010.

- Giấy thi, giấy nháp, phù hiệu, bì đựng bài thi, bì đựng hồ sơ thí sinh,… mua tại

phòng KT&KĐC trong 1 ngày 22/6/2012.
- Các đơn vị căn cứ hướng dẫn của sở GD&ĐT cần chuẩn bị kế hoạch cụ thể về kinh

phí phục vụ kỳ thi theo đúng quy định.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (B/c);
- UBND Huyện, Các phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT, Trường NBK; (Đã ký)
- Lưu: KT&KĐCL,VT.
Bùi Đức Cường
10
avatar
Hà xu
Trung úy
Trung úy

Tổng số bài gửi : 385
PMP : 619
Rep Power : 13
Join date : 18/10/2011
Age : 21

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết